Tin Tức Hot

Tố cáo vi phạm về quản lý Nhà nước có chứng cứ cụ thể, giải quyết theo trình tự rút gọn

Nhằm xử lý nhanh chóng, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, phù hợp với tính chất, yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, Luật Tố cáo năm 2018 quy định rõ, nếu tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay giải quyết theo trình tự rút gọn.

Luật Tố cáo 2018 tiếp tục kế thừa các quy định của Luật Tố cáo năm 2011 về giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.

Thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định theo nguyên tắc: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

Tố cáo nhiều hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý Nhà nước của nhiều cơ quan thì các cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp để thống nhất xác định cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết hoặc báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên quyết định giao cho một cơ quan có thẩm quyền chủ trì giải quyết.

Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan thì cơ quan thụ lý đầu tiên có thẩm quyền giải quyết.

Trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xác minh, kết luận nội dung tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực cơ bản được thực hiện như đối với giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thì việc xử lý hành vi vi phạm còn phải tuân thủ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

X

Trường hợp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có quy định về thời hạn giải quyết khác với quy định tại Điều 30 của Luật này (không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo; vụ việc phức tạp, có thể gia hạn giải quyết tố cáo 1 lần nhưng không quá 30 ngày; vụ việc đặc biệt phức tạp, có thể gia hạn giải quyết tố cáo 2 lần, mỗi lần không quá 30 ngày) thì thời hạn giải quyết tố cáo không được vượt quá thời hạn xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, nhằm xử lý nhanh chóng, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm, phù hợp với tính chất, yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực, Luật Tố cáo năm 2018 quy định rõ, nếu tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thì được giải quyết theo trình tự rút gọn, cụ thể:

Người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo.

Trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mà mình quản lý, người giải quyết tố cáo tiến hành ngay việc xác minh nội dung tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật; việc xác minh, kiểm tra thông tin về người tố cáo được thực hiện trong trường hợp người giải quyết tố cáo thấy cần thiết cho quá trình xử lý hành vi bị tố cáo.

Người giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ vụ việc tố cáo trong trường hợp này được lập chung cùng hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thảo Nguyên


Tin Tức Cùng Chuyên Mục