Tin Tức Hot

Sẽ tiến hành sát nhập 130 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ nay đến 2020

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản số 2421/UBND-NC về sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 (sau đây gọi là văn bản số 2421), theo đó giai đoạn 2018-2020 toàn tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 130 trường ở 65 xã, phường, thị trấn, đồng thời việc sáp nhập theo lộ trình phải thực hiện trước ngày 20/8 hàng năm (trước khi vào năm học mới).

Đây là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan trực tiếp đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đồng thời cụ thể hóa một số nội dung, nhiệm vụ đã được xây dựng tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (kháo XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo nội dung kế hoạch, việc rà soát, sắp xếp là nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ thực hiện rà soát, sáp nhập các trường mầm non (MN), các trường tiểu học (TH), các trường trung học cơ sở (THCS) đối với những xã, phường, thị trấn có từ 02 trường MN, 02 trường TH, 02 trường THCS công lập trở lên để thực hiện việc bố trí ở mỗi xã, phường, thị trấn có 01 trường MN, 01 trường TH, 01 trường THCS công lập. Trường hợp đặc biệt (dân số, diện tích lớn, địa bàn đi lại khó khăn) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, cho phép giữ nguyên hiện trạng.

Theo nội dung cụ thể tại văn bản 2421, từ nay đến 2020, việc sáp nhập được tiến hành theo từng năm, cụ thể:

- Năm 2018 thực hiện sáp nhập 56 trường ở 28 xã, thị trấn gồm: Huyện Lạng Giang 06 trường ở 03 xã, Hiệp Hòa 04 trường ở 02 xã, Tân Yên 10 trường ở 05 xã, Lục Nam 18 trường ở 09 xã, Việt Yên 08 trường ở 04 xã, Lục Ngạn 06 trường ở 03 xã, TP Bắc Giang 02 trường tại 01 phường, riêng huyện Yên Thế thực hiện giải thể Trường TH và THCS Đông Sơn đồng thời thực hiện việc tác học sinh TH về trường TH Đông Sơn và THCS về trường THCS Đông Sơn;

Năm 2019 thực hiện sáp nhập 54 trường ở 27 xã, thị trấn gồm: Huyện Hiệp Hòa 08 trường ở 04 xã, Yên Thế 04 trường ở 02 xã, Lục Nam 08 trường ở 04 xã, Việt Yên 26 trường ở 13 xã, Lục Ngạn 04 trường ở 02 xã, Yên Dũng 04 trường ở 01 xã;

Năm 2020 thực hiện sáp nhập 20 trường ở 10 xã, thị trấn thuộc huyện Hiệp Hòa.

 

X

Giai đoạn 2021-2025 thực hiện sáp nhập các trường học liên cấp ở 33 xã gồm: Huyện Hiệp Hòa 07 xã, Tân Yên 05 xã, Yên Thế 04 xã, Lục Nam 03 xã, Yên Dũng 04 xã, Lục Ngạn 03 xã, Sơn Động 05 xã, thành phố Bắc Giang 02 phường, xã.

Cùng với việc sáp nhập, trường hợp hiệu trưởng trường do sáp nhập làm phó hiệu trưởng được bảo lưu phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cụ thể:

Cho phép Hiệu trưởng các trường do sáp nhập bố trí làm Phó Hiệu trưởng được bảo lưu mức phụ cấp Hiệu trường kể từ ngày thôi giữ chức vụ Hiệu trương hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng cho đến hết thời hạn giữ chức vụ Hiệu trưởng đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức.

Trường hợp đã giữ chức vụ Hiệu trưởng theo thời gian được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn so với phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng. Đồng thời, trong thời hạn bảo lưu được xem xét, điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng đối với các trường khuyết chức vụ này nếu đánh giá lại và đủ tiêu chuẩn; không phải tuyển chọn theo quy định của UBND tỉnh.

Đối với Phó Hiệu trưởng: Cho phép UBND huyện, thành phố thực hiện sắp xếp, bố trí Phó Hiệu trưởng đảm bảo đủ số lượng theo Hạng trường. Đối với trường khi sáp nhập có số Phó Hiệu trưởng thừa so với quy định mà không thể điều động, bố trí được thì trước mắt có thể cao hơn quy định, nhưng khi có Phó Hiệu trưởng nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng Phó Hiệu trưởng trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Theo C.N -Sở GD&ĐT Bắc Giang


Tin Tức Cùng Chuyên Mục