Tin Tức Hot

Rõ nhận thức, rõ hiệu quả

LTS: Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TƯ 'Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả'. Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về 'Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức', TP Hà Nội nhận thức sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân được Hà Nội xác định là một chủ đề công tác năm 2018. Ảnh: Bá Hoạt

Bài 1: Khẳng định quyết tâm chính trị

Ngay sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TƯ “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được ban hành, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Gần 9 tháng qua, cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc, khẳng định quyết tâm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung tinh gọn bộ máy

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, trong công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Hà Nội đã đi đầu, chủ động thực hiện và là địa bàn được Trung ương khảo sát, đánh giá, từ đó có cơ sở xây dựng Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là cơ sở để thành phố xác định: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ là tiền đề, là cơ sở quan trọng để triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TƯ bảo đảm thực chất.

Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 25-1-2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ. Nội dung kế hoạch toát lên quyết tâm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đúng với chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, Hà Nội xác định, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình.

Thành phố tiếp tục cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; mở rộng và tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, thành phố tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là khối văn phòng.

Theo đó, Hà Nội bắt đầu triển khai những công việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ từ năm 2018 và cơ bản hoàn thành vào năm 2019 việc rà soát, thực hiện giảm đầu mối trực thuộc các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cùng cơ cấu bên trong của từng tổ chức trực thuộc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Thành phố kiên quyết không thành lập mới tổ chức trung gian; đồng thời rà soát, giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng, ban và tương đương.

Dõi theo gần 6 tháng qua, những nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 70-KH/TU đã được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện và cụ thể hóa ở địa phương, đơn vị mình.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

 

X

Quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường sự giám sát của người dân. Ảnh: Giang Sơn

Xác định mục tiêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2018, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thống nhất về nhận thức và hành động và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tiến thêm một bước nhằm đưa việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ thành công việc thường xuyên, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xác định chủ đề năm 2018 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020”.

Quá trình thực hiện phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ.

Từ nhận thức đến hành động, Thành ủy Hà Nội đã tập trung tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành thực tiễn sinh động. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, qua gần 9 tháng thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, thành phố đã triển khai nhiều đầu việc, mang lại những kết quả cụ thể. Chính nhờ thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, hệ thống chính trị thành phố đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp thành phố đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực năm 2017 và những tháng đầu năm 2018.

(Còn nữa)

Đến nay, TP Hà Nội đã sắp xếp tổ chức bộ máy 24 sở và tương đương. Sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống còn 158 phòng; giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. 30 quận, huyện, thị xã đã thống nhất về tổ chức 12 phòng chuyên môn. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị; trong các đơn vị giảm 95 phòng, 45 trưởng phòng, 10 phó trưởng phòng, giảm 8 trụ sở làm việc.

Các đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện giảm từ 206 đơn vị xuống còn 96 đơn vị; giảm 7 phòng, giảm 71 trưởng phòng, 32 phó trưởng phòng, giảm 30 trụ sở làm việc. Thành phố cũng đã hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành 5 ban quản lý dự án chuyên ngành, 3 ban quản lý duy tu thuộc sở, 3 ban quản lý đặc thù và 30 ban quản lý khu vực thuộc quận, huyện, thị xã...

Võ Lâm

Nguồn: Hà Nội Mới


Tin Tức Cùng Chuyên Mục