Tin Tức Hot

Nhận 1 tỷ USD từ Thaco nhưng cổ phiếu của bầu Đức vẫn bị cảnh báo

Ngày 11/9, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) quyết định tiếp tục duy trì diện cảnh báo cũng như kiểm soát đối với hàng loạt mã chứng khoán có 'tiếng tăm' trên sàn như HAG, HNG, OGC, PTC, VOS, MCG, NVT.

Cụ thể, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) bị tiếp tục duy trì diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2019 tiếp tục âm 516,5 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 âm 728 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2017) và thêm ý kiến ngoại trừ liên quan đến thuế TNDN.

BCTC còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

“Người anh em” khác là CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) cũng rơi vào thế tương tự khi Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2019 âm 744 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 âm 640,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến thuế TNDN và ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc Nhóm Công ty đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Bộ đôi HAG-HNG tiếp tục có vấn đề với báo cáo tài chính 6 tháng 2019.

Đối với CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán OGC), ngày 14/04/2017, Sở đã ra quyết định đưa cổ phiếu OGC vào diện kiểm soát do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 âm tới 1.780 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 âm 728 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 âm gần 2.480 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Thậm chí theo số liệu mới nhất, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2019 âm hơn 4 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 âm tới 2.874 tỷ đồng (sắp ngốn hết vốn chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng).

Đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính soát xét tồn tại đã lâu và OGC vẫn chưa khắc phục.

Từ đó đến nay Sở tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của đơn vị này.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (mã chứng khoán PTC) bị từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 âm hơn 7 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 là âm 21 tỷ đồng.

 

X

Đồng thời, kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, đến nay Sở giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 là 23 tỷ đồng nhưng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/06/2019 vẫn âm 37 tỷ đồng. Đồng thời vẫn còn ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây.

Căn cứ theo quy định “Trong những trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, Sở GDCK có thể xem xét duy trì diện kiểm soát đối với chứng khoán của tổ chức niêm yết”. Do đó, dù PTC đã có lãi nhưng vẫn còn lỗ lũy kế và những vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và Công ty vẫn chưa khắc phục.

Với CTCP Vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán VOS), ngày 04/04/2018, Sở quyết định chuyển VOS từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 11 tỷ đồng nhưng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 vẫn âm 791 tỷ đồng.

Đến báo cáo tài chính 6 tháng 219 này, VOS tiếp tục lỗ 6 tháng là 68 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 âm 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do lỗ 68 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 và tại thời điểm 30/06/2019 các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 178 tỷ đồng.

Sở cũng tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán MCG).

Lý do là vì lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là gần 4 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 vẫn âm 324 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên có ý kiến ngoại trừ trọng yếu đối với công nợ phải thu và phải trả của Công ty.

Như vậy nửa đầu năm 2019, MCG chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

Với CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Mã chứng khoán NVT), Sở tiếp tục duy trì diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 8.49 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 âm gần 679 tỷ đồng.

Những trường hợp này, Sở sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của các công ty.

Minh An


Tin Tức Cùng Chuyên Mục