Tin Tức Hot

Lương thưởng tại VietinBank được chi trả cao nhất giới ngân hàng

Tổng số cán bộ nhân viên của VietinBank tại ngày 30/06/2018 là 22.232 người. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng của cán bộ nhân viên là 30 triệu đồng, mức cao nhất trong số các ngân hàng hiện nay.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng của Ngân hàng VietinBank, tổng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự quý 2/2018 đạt 18.295 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 35.672 tỷ đồng, lần lượt đạt mức tăng 11% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2018 VietinBank đạt 1.997 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 4.170 tỷ đồng, lần lượt tăng 40% và 25% so với cùng kỳ.

Cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đạt 859 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 9,72% so với cuối năm 2017. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng từ mức 5.184 tỷ đồng vào cuối năm 2017 tăng lên 8.288 tỷ đồng, bằng 1% tổng dư nợ cho vay.

Ngân hàng đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 12.244 tỷ đồng, tăng 54% so với thời điểm 30/6/2017.

Tiền gửi của khách hàng cũng tăng lên 13% so với cuối năm 2017, đạt 852.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi VND không kỳ hạn là 97.000 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn là 705.000 tỷ đồng.

Thu nhập lãi cho vay khách hàng đạt 29.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi chi trả lãi tiền gửi của khách hàng là 20.000 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm là 6.900 tỷ đồng, trong đó chi phí cho nhân viên (lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương)

Tổng số cán bộ nhân viên của VietinBank tại ngày 30/06/2018 là 22.232 người. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của cán bộ nhân viên VietinBank là 30 triệu đồng, mức cao nhất trong số các ngân hàng hiện nay.

VietinBank có vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước nắm giữ 64,46%.

Ngân hàng vừa có sự thay đổi đối với vị trí lãnh đạo cao nhất. Sau khi ông Nguyễn Văn Thắng được miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT để chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Cát Quang Dương, thành viên HĐQT, được giao nhiệm vụ phụ trách HĐQT kể từ ngày 23/07/2018.

Ngân Giang


Tin Tức Cùng Chuyên Mục