Tin Tức Hot

Giải pháp trồng rừng ở Lào Cai

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả khả quan.Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Công tác trồng rừng ở Lào Cai luôn được chú trọng ngay từ khâu chuẩn bị cây giống.

Theo đó, trong năm 2017, ngành lâm nghiệp đã chuẩn bị được 50.259 nghìn cây giống các loại, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu trồng rừng năm; công tác trồng rừng tập trung được 8.450 ha, đạt 118,2% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.543 tỷ đồng.

Năm 2018, ngành lâm nghiệp Lào Cai phấn đấu trồng hơn 6.000 ha cây lâm nghiệp. Đến hết tháng 6/2018, đã trồng mới được 3.570,3 ha, đạt 59,5% so kế hoạch gồm: Rừng phòng hộ, đặc dụng 13 ha, sản xuất 2.272,9 ha, trồng lại rừng 1.103,9 ha và dân tự trồng 180,5 ha. Bên cạnh đó, các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với phát triển kinh tế – xã hội đã được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Nhận thức của người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng từng bước được nâng lên… Diện tích rừng và độ che phủ rừng liên tục tăng; việc sắp xếp lại ba loại rừng cơ bản phù hợp yêu cầu thực tiễn; công tác giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng được chú trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, bảo vệ, phát triển rừng vẫn còn những hạn chế nhất định. Công tác quy hoạch, bảo vệ, phát triển rừng thiếu đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do chi phí cho công tác quản lý và bảo vệ rừng còn thấp nên chưa thật sự khuyến khích được người dân, cộng đồng, các thành phần kinh tế tham gia. Ngoài ra, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách còn có sự chồng chéo, chưa rõ ràng, hiệu quả chưa cao, còn có những kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi; việc xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa nghiêm, thiếu triệt để, không đủ sức răn đe.

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tỉnh Lào Cai đã sử dụng các biện pháp: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng lực lượng kiểm lâm đủ mạnh để thực thi hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; có cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Đẩy mạnh trồng rừng đầu nguồn; trồng rừng mới, trồng lại rừng sau khai thác; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi, bổ sung rừng, nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng. Bảo vệ và quản lý nghiêm, kết hợp với tăng cường các biện pháp trồng mới, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước có chung đường biên giới nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản hiệu quả, chặt chẽ.

Nguồn: TNMT


Tin Tức Cùng Chuyên Mục