Tin Tức Hot

Điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 821/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cảnh quanh TP Hải Phòng

Quy hoạch đề ra một số chỉ tiêu phát triển: GRDP của thành phố theo giá hiện hành chiếm 19,6% so với tổng GDP của cả vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và chiếm 4,86% so với toàn quốc vào năm 2020; tương ứng là 23,7%; 6,38% vào năm 2025 và 28,3%; 8,2% vào năm 2030. Tăng trưởng GRDP các thời kỳ 2016-2021, 2021-2025 và 2026-2030 đạt bình quân tương ứng 13,5%/năm, 13%/năm và 12,5%/năm. Cơ cấu GRDP của thành phố năm 2020 là: Dịch vụ 57%, Công nghiệp - Xây dựng 31,8% và nông, lâm, thủy sản 4,9%; năm 2025 tương ứng là 60,8%, 36% và 3,2%; năm 2030 tương ứng là 63,3%, 34,6% và 2,1%.

Toàn thành phố có trên 33.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020; trên 42.000 doanh nghiệp vào năm 2025 và trên 53.000 doanh nghiệp vào năm 2035.

Năm 2019 hoàn thành xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao lưu với bên ngoài.

Đến năm 2020 cơ bản xây dựng được chính quyền điện tử, xây dựng và vận hành hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất, bảo đảm kết nối trực tuyến, tích hợp và chia sẻ giữa cơ quan quản lý Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm hàng năm 0,7%-1%.

Quy hoạch đặt ra 3 khâu đột phát phát triển thành phố: Đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế; xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị Cảng xanh, thông minh, hiện đại; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính kết nối, phát huy vị thế là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc.

Quy hoạch cũng đặt ra định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực như nhóm ngành kinh tế, định hướng phát triển doanh nghiệp, phát triển các lĩnh vực xã hội, phát triển kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Quy hoạch đề ra các giải pháp để thực hiện như về đầu tư, phát triển thị trường và doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, phát triển các ngành kinh tế, phát triển các lĩnh vực xã hội, phát triển hạ tầng, phát triển và quản lý đô thị…

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Kim Thành

Nguồn: Thanh Tra


Tin Tức Cùng Chuyên Mục