Tin Tức Hot

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Sáng 16-7, tại nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân truyền đạt Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đồng bộ trong chủ trương của Đảng về quan điểm đổi mới, coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới hệ thống chính trị, và mọi quá trình đổi mới đều hướng vào mục tiêu vì con người. Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết được tổ chức nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết hiệu quả trong thực tiễn.

Trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 26 tới đảng viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu: Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, từng bước gắn với chức danh, với quy hoạch và sử dụng cán bộ. Chủ trương luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương đạt được kết quả bước đầu. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực, làm trong sạch một bước đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ ở nước ta đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng truyền đạt về 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết 26, trong đó quan điểm xuyên suốt là coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên. Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin cụ thể về 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đồng thời xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá để thực hiện Nghị quyết 26.

Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và các cấp ủy Đảng trực thuộc căn cứ vào nội dung Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của mình chủ động xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện hiệu quả và thường xuyên tổ chức kiểm gia, giám sát, rút kinh nghiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Chiều cùng ngày, các đảng viên trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo Quochoi.vn

Nguồn: Hà Nội Mới


Tin Tức Cùng Chuyên Mục