Tin Tức Hot

Có được trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phần?

Bạn đọc hỏi: Tôi có sở hữu cổ phần của công ty tôi đang làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm trả lợi nhuận cho số cổ phần tôi sở hữu thì công ty lại có văn bản yêu cầu nhận cổ tức bằng một lượng cổ phần khác. Xin luật sư cho biết việc công ty tôi trả cổ tức bằng cổ phần có đúng quy định? Nguyễn Văn Bằng, (Hải Phòng)

Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội

Luật sư trả lời: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Khoản 3 Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2014 về trả cổ tức quy định, cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Theo đó, công ty có thể trả cổ tức theo các hình thức:

Thứ nhất, chi trả bằng tiền mặt. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải thực hiện bằng đồng Việt Nam. Với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu và những người đang có dự định mua cổ phiếu, có thể căn cứ vào số cổ tức (tiền mặt) được trả để tính lợi suất hiện thời bằng cách lấy khoản này chia cho thị giá cổ phiếu. Chỉ tiêu này được coi là một trong những tiêu chí chọn cổ phiếu.

Thứ hai, bằng cổ phần của công ty. Hình thức này được thực hiện khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển, họ có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền. Dù trả bằng hình thức nào thì cổ tức cũng chỉ được trả trong phạm vi lợi nhuận, mà cụ thể là nguồn lợi nhuận giữ lại.

Thứ ba, bằng tài sản khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.

Như vậy, việc công ty trả cổ tức bằng cổ phần cho bạn là có căn cứ pháp luật.

PV

Nguồn: ANTĐ


Tin Tức Cùng Chuyên Mục