Tin Tức Hot

Cháy sáng ngọn lửa trách nhiệm

Hôm nay 1-8, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội vui mừng kỷ niệm dấu mốc tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12, ngày 29-5-2008 'Về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh liên quan', có hiệu lực từ ngày 1-8-2008 - một quyết định mang tầm chiến lược mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Nhìn lại 10 năm qua có thể thấy hết sức vui mừng với những nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt nhiều kết quả to lớn trên mọi mặt kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Ngọn lửa tinh thần trách nhiệm đã được khơi dậy, bừng lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân giúp Thủ đô Hà Nội đã giải quyết tốt nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp từ công tác tổ chức cán bộ, đồng nhất cơ chế, chính sách đến khắc phục hậu quả đợt lũ lụt lịch sử xảy ra khi tổ chức, bộ máy còn chưa ổn định,... Vượt qua những thời điểm khó khăn, Hà Nội tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu trên nhiều lĩnh vực, tạo sự phát triển căn cơ, bài bản, vững chắc. Những lo lắng về sự "xung đột", “đồng hóa” văn hóa Thăng Long, Xứ Đoài, Sơn Nam Thượng; trình độ quản lý;... giữa các vùng miền đã bị xóa nhòa.

Thay vào đó là sự đồng lòng, đoàn kết, cùng nỗ lực phát huy trách nhiệm cao nhất với những hành động thực tế, cụ thể để vươn lên, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mười năm qua, kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, đạt trung bình 7,41%/năm, thu nhập bình quân đến nay đạt 3.910 USD (gấp 2,3 lần năm 2008); cải cách hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện rõ nét; chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị được nâng lên... Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, khoảng cách chênh lệch nông thôn - thành thị được rút ngắn; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,43% (năm 2008) xuống còn 1,69%, thành phố không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Điều đó đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thay mặt Đảng, Nhà nước ghi nhận tại Lễ kỷ niệm 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 28-7-2018 với khẳng định: “Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương chính sách của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước”.

Tất nhiên, đạt được những thành tựu to lớn đó, không chỉ có sự nỗ lực, quyết tâm của Thủ đô mà còn là sự quan tâm sát sao, hỗ trợ hết sức tích cực của Trung ương, bộ, ngành liên quan, sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân cả nước trên tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội".

Với thế và lực mới, bước vào thập niên thứ hai của cuộc kiến tạo lịch sử, đặc biệt khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra cơ hội và thách thức đan xen, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô càng phải nỗ lực cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức để phát huy những lợi thế, tiềm năng, đưa Hà Nội phát triển thực sự xứng với vị thế của một trong những Thủ đô lớn trên thế giới. Muốn thành công, càng phải khơi dậy ngọn lửa tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và từng công dân, đồng tâm hợp lực trong giải quyết cả vấn đề trước mắt và lâu dài.

Đó là tìm mọi biện pháp để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 22-KL/TƯ của Bộ Chính trị "về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020"; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI vào cuộc sống, trên cơ sở thực hiện tốt 8 chương trình công tác và các nghị quyết chuyên đề mà Thành ủy Hà Nội đã chủ động ban hành.

Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tạo cơ sở vật chất để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh…

Đó là không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô; chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, trong tư duy và hành động phải luôn thấu suốt quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, phát triển con người vừa là mục tiêu vừa là động lực quá trình phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Trong mọi công việc luôn xác định "nhân dân là gốc", sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là yếu tố quyết định của mọi thành công.

Ngọn lửa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đã được khơi dậy làm nên những thành quả to lớn của Thủ đô trong 10 năm qua. Ngọn lửa ấy cần tiếp tục được thổi bùng lên mạnh mẽ hơn, để Thủ đô gặt hái những thành tựu mới to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu Đảng, Nhà nước, của gần 100 triệu người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, để thực sự là Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, trái tim hồng của cả nước.

Hànôịmới


Tin Tức Cùng Chuyên Mục