Tin Tức Hot

Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7

Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã ban hành công văn số 51 gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Theo đó, công văn đề nghị các cơ quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động.

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Trung ương gồm: Nghị quyết số 26 năm 2018 Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nghiệm vụ”; Nghị quyết số 27 năm 2018 Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 năm 2018 Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Kế hoạch số 01 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết và gửi một bản về Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL trước ngày 20/7.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Bộ VHTTDL. Ảnh: Nam Nguyễn

Các cơ quan, đơn vị cũng định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết về Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL trước ngày 30/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Trung ương theo quy định.

Được biết, ngày 11/7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng đến cán bộ chủ chốt trong ngành.

Theo Bộ trưởng, những công việc quan trọng đã được thực hiện từ sau Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt có liên quan đến công tác cán bộ đã tạo nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, hoàn thiện bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 7.

Khẳng định đây là một việc làm khó, nhưng không thể không làm, Bộ trưởng cho rằng, trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt triển khai các hoạt động sắp xếp lại bộ máy, giảm đầu mối, Bộ VHTTDL cũng đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, điển hình như đã giảm Cục Công tác phía Nam, bộ máy của từng đơn vị trực thuộc Bộ cũng từng bước được tinh gọn. Công tác tinh giản biên chế cũng đang từng bước được triển khai.../.

Thái Linh

Nguồn: Tổ Quốc


Tin Tức Cùng Chuyên Mục