The Sims III: Into the Future trailer

Xem thêm thông tin tại đây.
Nguồn: echip.com.vn